kristinedal allmänna villkor träningskort

Avtal och allmänna villkor

Kundavtal

Måndag 3 juni 2019 lämnar vi papperspåskrifter och börjar med digital signering vid köp av träningskort, och i samband med detta har vi uppdaterat, förenklat och förtydligat texten i kundavtalet. Det nya avtalet ersätter tidigare avtal, så har du ett giltigt träningskort (periodkort eller värde-/klippkort) hos oss så gäller det nya avtalet även dig.

För dig som kund innebär förändringen mest att avtalet är lättare att läsa, men ta gärna några minuter så att du är uppdaterad med vad som gäller för ditt träningskort.

Du hittar det nya avtalet här.

 

Allmänna villkor

Allmänt

Träningskortet är personligt och gäller från och med det startdatum som anges i avtalet samt i den omfattning och för den period som kunden har bundit sig för (bindningstiden). Minimiålder för att vara kund på Kristinedals Träningscenter är 16 år. Kristinedals Träningscenter har rätt att utesluta kund vid utebliven betalning. I grova fall av regelbrott som t.ex. utlåning av träningskort sker uteslutning av kund utan någon återbetalning av innestående tid eller förskottsbetalda avgifter. Kristinedals Träningscenter har rätt att stänga av kunden för viss tid eller säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden bryter mot villkoren i avtalet.

Träningskort

Alla träningskort är personliga värdehandlingar och ska förses med foto. Missbruk medför omedelbar avstängning/indraget kort. Förlorar kunden sitt träningskort, eller skadas detta, så spärrar Kristinedals Träningscenter träningskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdandet av nytt träningskort tar Kristinedals Träningscenter ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista. Kristinedals Träningscenter har ingen skyldighet att släppa in tränande utan kort. Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att göra kortkontroller samt att kontrollera identitet på innehavare av kort.

Klippkort

Klippkort är giltigt 12 månader från inköpsdatum

Avtalsförändringar
Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att ändra i schema, priser och öppettider. Kristinedals Träningscenter har rätt att vidtaga förändringar i lokalerna eller beträffande utrustning samt stänga av viss del av tränings-/badverksamhet för renovering eller reparation. Under sommartid kan simhallen vid behov stängas under en period för underhåll. Kund ersätts inte för stängning av simhall.

Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att ändra i villkoren i detta avtal, kunden måste dock meddelas 30 dagar i förväg genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på Kristinedals hemsida.

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall m.m.
Kristinedals Träningscenter ansvarar ej för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning. Inte heller för skador på kunders tillhörigheter. Kristinedals Träningscenter är inte ansvarig för personskador som åsamkats kund p.g.a. olycksfall eller till följd av annan kunds agerande eller brist därpå.

Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på Kristinedals Träningscenter.

Frysning
Från och med 170101 kommer du som har ett aktivt årskort på Kristinedals Träningscenter ha möjlighet att frysa träningskortet under en period. En gång per kalenderår kommer du att kunna frysa ditt träningskort under en (1) sammanhängande månad till en kostnad av 100 kronor. Betalningen för frysningen sker i samband med att vi lägger in frysningen i systemet. För att frysa ditt träningskort kom in till vår reception så hjälper vi dig.

För dig som betalar ditt träningskort via autogiro förskjuts debiteringen med en månad.

Frysning av hel- och halvårskort kan även ske vid uppvisande av läkarintyg, då max tre (3) månader om inte läkarintyget säger något annat. Frysning meddelas Kristinedals Träningscenter senast dagen före frysningsperiodens början.

Frysning av träningskort gäller ej klippkort, halvårskort eller tremånaderskort.

Doping
Kristinedals Träningscenter arbetar aktivt mot doping. Som kund på Kristinedals Träningscenter har du tagit del av Kristinedals Träningscenters antidopingpolicy och godkänner dess villkor.

Passbokning
Pass bokas tidigast 6 dagar i förväg. Du kan ha upp till 6 bokningar liggande samtidigt, varav max 4 stycken på en och samma dag. Du kan avboka dig fram till 2 timmar innan passet startar. Ej avbokad plats två gånger på två månader innebär att du inte har möjlighet att förboka dig till pass, fram tills dess att upplåsningsavgift är betald. Fram till 2 timmar innan passtart flyttas du automatiskt från reservlista in på passet vid eventuell avbokning. Efter det är det drop-in på plats, webbokning eller telefonbokning som gäller.

10 minuter innan passet startar släpps bokad plats till väntande kund. Insläpp efter passets start är ej tillåten.

 

Autogiro avtalsvillkor

Första betalningen

Månadsavgiften betalas i förskott och det innebär att avgift för resterande tid i innevarande månad och nästkommande månad betalas kontant i samband med tecknande av träningskort.

Autogirovillkor

Minimiålder för att teckna autogiroavtal är 18 år. För den som är under 18 år måste målsman stå som betalare och skriva under avtalet.

SKF:s Personalstiftelse/Kristinedals Träningscenter har prisgaranti vid tecknande av autogiroavtal vilket innebär att inga prishöjningar sker under de första 12 månaderna, under förutsättning att autogirot löper utan avbrott utöver ev. frysning. Autogiroavtalet gäller tillsvidare, minsta bindningstid är 12 månader, därefter kan avtalet sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Avtalet ska sägas upp skriftligen senast den 27:e månaden innan sista dragning. Autogirodragningarna för nästkommande månad sker vid varje månadsskifte (normalt mellan 27-31 dagen i månaden) och gäller tills avtalet sägs upp av endera parten. Saknas täckning på kontot vid dragningstillfället inaktiveras träningskortet och prisgarantin upphör. Kortet kan återaktiveras genom kontant betalning i receptionen. Kontot som autogirodragningen görs ifrån ska vara ett transaktionskonto som hör ihop med betalarens personnummer. Om medlem ensidigt avslutar sin giroöverföring utan giltigt skäl eller är väsentligt sen med betalning efter påminnelse förfaller resterande avgifter till omedelbar betalning och överförs till inkasso. Uppkommande extra kostnader debiteras kortköparen.

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren SKF:s Personalstiftelse/Kristinedals Träningscenter för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Gjorda uttag meddelas via kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag sker på förfallodagen eller inom 4 arbetsdagar därefter av ovanstående godkända belopp. Undertecknad förbinder sig att tillse att likvida medel finns tillgängliga på det bankkonto som denne uppgivit, normalt varje månad från den 27-31, eller om dessa datum infaller på helgdagar, närmast 4 bankdagar därefter. SKF:s Personalstiftelse/Kristinedals Träningscenter förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser kunna göra autogirodragningar även vid senare datum än vad ovan angivits. Undertecknad accepterar att banken godkänner användandet av dennes konto för autogiro. Uppgifter i bankens register och kontots nummer och adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett register. SKF:s personalstiftelse/Kristinedals Träningscenter har rätt att göra en kreditupplysning innan detta avtal är giltigt. Dessa uppgifter kommer att hanteras enligt dataskyddsförordningen.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänst leverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänst leverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.